Általános Szerződési Feltételek


Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) összefoglalja az EcoSim Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.jobshop.hu URL alatt található weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó általános jogokat és kötelezettségeket.

1. A SZERZŐDÉS

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadó ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) által igénybe venni szándékozott szolgáltatások megrendelés szerinti biztosítására, míg az Ügyfél az ÁSZF feltételei mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget.

2. A MEGRENDELÉS

2.1. Kapcsolatfelvétel

A Szolgáltató egyaránt befogad egyedi megrendeléseket és lehetőséget biztosít egyenleg alapú szolgáltatásvásárlásra is. Ez utóbbi során az Ügyfél részéről regisztráció, valamint az Ügyfél által meghatározott összeg feltöltése szükséges. A feltöltött összegnek megfelelő egyenleg terhére a szolgáltatásokat külön megrendelő nélkül is igénybe veheti. A kapcsolatfelvétel és Ügyfél megrendelési szándékának, valamint igényeinek közlése a következő csatornákon lehetséges:

a) személyes vagy telefonos megbeszélést követő írásos megrendelés
b) e-mail
c) a Weboldalon

Részletesen:

a) Az Ügyfél a szolgáltatásokra vonatkozó igényeit élőszóban közölheti a Szolgáltató képviselőjével. A megbeszélteket minden esetben írásban is megerősítik, ami lehet egyedi szerződés vagy e-mailes megrendelés (b, opció) is.

b) Az Ügyfél a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szándékát e-mail útján is eljuttathatja a Szolgáltatóhoz a support@jobshop.hu e-mailcímre, vagy a Szolgáltató képviselőjének e-mailcímére történő megküldéssel. Az e-mail üzenetben az Ügyfél meghatározza a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeit és a megjelenítendő tartalmi elemeket. Az e-mailnek tartalmaznia kell mindazon adatot, amely alapján a Szolgáltató előkészítheti a szolgáltatás tényleges igénybevételéhez szükséges megrendelőt, így legalább az alábbiakat:

- a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően Ügyfél elnevezése, székhelye (magánszemély esetén lakcíme), cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége

- megrendelni kívánt szolgáltatások, vagy a felhasználni kívánt összeg megjelölése

- a megrendelt szolgáltatások speciális jellemző és tartalmi elemei (szövegezés, kép/logó, aktív időtartam)

- a Szolgáltató által biztosított titkos jelentkezési e-mailcím igénylése esetén azon e-mailcím megjelölése, amelyre Megrendelő a hirdetésre érkező jelentkezések továbbítását kéri (a Szolgáltató abban az esetben generál e-mail címet, ha az Ügyfél a jelentkezések megadására olyan e-mail címet ad meg, amely egyértelműen utal, illetve alkalmas a Megrendelő beazonosítására, ellenkező esetben a hirdetésben a Megrendelő által megadott e-mail cím jeleníthető meg)

- kapcsolattartó személy(ek)

- anonimitási igény

- számlázási és postai adatok

- kedvezmény és annak hivatkozási alapja

Az Ügyfél kérheti azon külső linken megtalálható hirdetés változatlan tartalmú megjelenítését is, melyekre felhasználási joggal rendelkezik és a megjelenítés továbbadására jogosult. Ebben az esetben alapvetően az átvett hirdetésben szereplő elérhetőségek jelennek meg a JobShop.hu oldalon is. Titkosított e-mailcímet természetesen az átvett hirdetésekre is lehet kérni.

c) A regisztrált Ügyfél képviselője az adminisztrációs felületen is elvégezheti álláshirdetéseik megjelenítését. Ez esetben a Szolgáltató alap design megjelenésében jelenik meg a felvitt hirdetés. Az Ügyfél a feltöltött hirdetéseket tesztfelületen megnézheti, majd a kész hirdetést jóváhagyásra elküldheti a Szolgáltatónak. A Szolgáltató köteles 1 munkanapon belül visszajelezni a szükséges módosításokról, illetve megfelelő hirdetés esetén egyúttal megjeleníteni a hirdetést. A jóváhagyást követően a hirdetés megjelenik Weboldalon, amennyiben az aktivitási időintervallumba beleesik. A Szolgáltató ezt követően véglegesíti és szükség esetén kiegészíti a kereshetőségnek megfelelő kulcsszavakkal a hirdetést. A Megrendelő az aktív hirdetés módosítását kizárólag elírás, illetve egyéb olyan releváns információ pontosítása esetén kérheti, amelynek kijavítása nem érinti és befolyásolja a hirdetés kategória besorolását. A módosítási igényt a Szolgáltató elérhetőségein keresztül lehet bejelenteni. A módosítást kizárólag a Szolgáltató eszközölheti.

2.2. Megrendelés

A Szolgáltató a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti a megrendelőt (a továbbiakban: Megrendelő) e-mail útján küld el az Ügyfélnek.

A megrendelés érvényességéhez szükséges, hogy az Ügyfél:
1. hirdetés esetén a látványtervet jóváhagyja e-mailben/írásban
2.a kiküldött Megrendelőt változtatás nélkül kinyomtassa, és a cégjegyzésre jogosult képviselő saját kezű aláírásával ellátva elküldje a +36-1-788-0344 faxszámra, vagy beszkennelve a support@jobshop.hu e-mail címre, vagy más megfelelő módon (postán, futár útján) eljuttassa a Szolgáltatónak.
 

A Megrendelő az Ügyfél képviseletére jogosult személye által – cégszerűen – aláírt példányának a Szolgáltatóhoz történt megérkezésével, valamint annak Szolgáltató részéről történő befogadással jön létre. A szerződésre alapvetően jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az ÁSZF-től eltérő rendelkezéseket kíván az Ügyféle, ezt külön szolgáltatási szerződés foglalja magában. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban is, hogy az Ügyfél a Weboldalon megjelentetni kívánt - a meglévő standardizált szolgáltatási struktúrába be nem illeszthető - speciális igényének biztosításával és megjelentetésével a Szolgáltatót külön szerződéssel bízhatja meg.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE


A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vehetik regisztrált és nem regisztrált Ügyfelek egyaránt.


1. Regisztráció


Az Ügyfelek cégadataik megadásával, valamint minimum 1 fő Kapcsolattartó személy elérhetőségeivel regisztrálhatnak. A személyes és céges adatokra az Adatvédelmi Nyilatkozat szabályai érvényesek, azzal a kiegészítéssel, hogy az adatokat kizárólag a JobShop.hu üzemeltetője, a Szolgáltató (EcoSim Kft.) láthatja és használhatja. Az egyenlegfeltöltés feltétele az Ügyfél regisztrációja.

2. Regisztráció nélküli hozzáférés


A nem regisztrált felhasználók esetén a küldő e-mailcím kerül rögzítésre a rendszerben az Ügyfél e-mailcímeként, melyhez a Szolgáltató hozzárendel egy jelszót és megküldi az Ügyfélnek e-mail útján. A nem regisztrált felhasználókra változatlan tartalommal kötelező érvényű a jelen ÁSZF, mely rendelkezéseit Ügyfél a szabályosan aláírt, lepecsételt Megrendelő visszaküldésével elfogadja.

3. Ügyfél adminisztrációs felület

Ügyfél a regisztrációját követően hozzáférést kap a Weboldalon saját Adminisztrációs Felületéhez, amelyen az általa aktiválni kért bármely e-mailcím és az ahhoz tartozó jelszó megadásával figyelemmel kísérheti hirdetés feladása esetén a szolgáltatás teljesítésének folyamatát, megtekintheti valamennyi korábban feladott hirdetését, illetve az esetleges további teendőkről tudomást szerezhet. Önéletrajz adatbázis hozzáférés megrendelése esetén az Ügyfél ezen a felületen keresztül éri el az adatbázist és kap tájékoztatást a hozzáférés lejáratának időpontjáról is.

Az Ügyfél jogosult jelszavát bármikor megváltoztatni.

Az Ügyfél jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez használt e-mailcímében bekövetkezett változás átvezetését kérni a Szolgáltatótól.


Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adminisztrációs Felületen található, részben archív anyag függetlenül a hirdetés esetleges anonimitásától, hozzáférhetővé válik valamennyi általa megadott e-mailcímet használó jogosult számára, ezért a további kapcsolattartók személyét erre figyelemmel szükséges meghatározni.


Szolgáltató az Adminisztrációs Felület használata biztonságának fokozása érdekében jogosult tájékoztatást kérni az Ügyféltől az általa használt e-mailcímek aktualitásáról. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató megkeresésére nem kap választ, a Szolgáltató jogosult az érintett hozzáférések felfüggesztésére.

4. Felelősség a jelszóért

Ügyfél köteles az általa aktiválni kért valamennyi jelszavát szigorúan bizalmasan kezelni, titokban tartani és gondoskodni arról, hogy az illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására és e-mailcímei, valamint jelszavai ne kerüljenek jogosulatlanul felhasználásra.

Ügyfél köteles ezen kötelezettséget a rendszerhez hozzáférést szerző munkatársaival, közreműködőivel szemben is érvényre juttatni.

Ügyfél felelős a kizárólagos hozzáférését lehetővé tevő jelszóval elérhető valamennyi szolgáltatás igénybevételéért.

Ügyfél felelős azért, ha illetéktelen személyek felhasználják az Ügyfél megrendelt szolgáltatással kapcsolatban megadott bármely e-mailcímét, vagy jelszavát, illetve visszaélnek, kárt okoznak azok felhasználásával.

Az Ügyfél által megjelölt további kapcsolattartók nem jogosultak saját e-mailcímükben bekövetkezett változás átvezetését kérni a Szolgáltatótól.Ügyféltől érkezőnek akkor minősíti Szolgáltató a módosítási kérelmet, amennyiben az Ügyfél által megadott első email címről érkezik.

5. További kapcsolattartók

Ügyfélnek lehetősége van a regisztrációt, illetve igénybejelentését követően e-mail útján további kapcsolattartók számára hozzáférést kérni az Adminisztrációs Felülethez ezen személyek nevének és e-mailcímének megadásával. Ebben az esetben a Szolgáltató rendel jelszót a további e-mailcímekhez, melyet a rendszer megküld az aktiválni kért e-mailcímekre.

Szolgáltató javasolja, hogy Ügyfél gondoskodjon arról, hogy az általa megküldött jelszót a kapcsolattartók módosítsák a lehető legrövidebb időn belül. Szolgáltató jogosult a további kapcsolattartók számának korlátozására. Partner kijelenti, hogy az általa megadott további kapcsolattartók közvetlenül vele jogviszonyban álló természetes személyek (munkavállalók, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek), akiket e-mailcímük megadása előtt tájékoztatott az adattovábbítás céljáról és hozzájárulásukat beszerezte, valamint megismertette velük a szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

Az Ügyfél és kapcsolattartója köteles a hozzáférési jogosultságot (és az ahhoz kapcsolódó azonosítót) rendeltetésszerűen és célhoz kötötten használni, a hozzáférést illetéktelen harmadik személyek nem biztosíthatja, engedheti át, illetve nem teheti hozzáférhetővé.
Szolgáltató az Ügyfél által megadott bármely e-mailcímről, bármely kapcsolattartójától érkező igénybejelentést, látványterv jóváhagyást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot, közlést az Ügyfél jognyilatkozatának tekint. Az Ügyfél felelős valamennyi kapcsolattartójának Weboldallal, illetve az Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogviszonnyal összefüggő tevékenységéért.

Amennyiben az Ügyfél által megadott kapcsolattartók személyében bármilyen változás történik, így különösen az adott munkavállaló munkaviszonya megszűnik az Ügyfélnél, vagy az Ügyfél új munkavállalónak kíván hozzáférést biztosítani, arról haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. Szolgáltató az Ügyfél bejelentése alapján a volt munkavállaló e-mailcímét és jelszavát törli a hozzáférésre jogosultak köréből, új munkavállaló esetén pedig az Ügyfél által megadott e-mailcímhez új jelszót rendel és küld meg az érintett kapcsolattartónak.

A jelen pontban foglaltak be nem tartásából eredő kárért, illetve bármilyen egyéb jogkövetkezményért kizárólag az Ügyfél a felelős.

4. AZ ÜGYFÉL ÁLTAL MEGADOTT TARTALMAK

Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a hirdetésben kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója állásajánlatát kéri közzétenni.

Az Ügyfél garantálja, hogy az álláshirdetés és a vállalati információs aloldal tartalma sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot és nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét. Az Ügyfél felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy az álláshirdetés nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket; jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat; megtévesztő jellegű adatokat; bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket; reklámot; olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására; amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; becsmérlők vagy megalázók; faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak; egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak; elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik; vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják.

Az Ügyfélnek a hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni

Álláskeresés
munkakeresőknek blog