Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A www.jobshop.hu domain alatt elérhető állásportál (továbbiakban: JobShop) használatával mint a weboldal felhasználója elfogadod jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Az adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) a JobShop használata során rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban Info tv.) - összhangban, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

 1. Adatkezelő adatai

EcoSim Üzleti Szimulációk Korlátolt Felelősségű Társaság                     

Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 28. B. ép. 7. em. 2.              

Cégjegyzékszám: 01-09-714023       

Email: admin@jobshop.hu    

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-53515/2012 (portál), NAIH-53420/2012 (hírlevél)

 

 1. Adatkezelési fogalmak

Az Info tv. az alábbiak szerint határozza meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmakat:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

  

 1. Az adatkezelés jogalapja
  1. A személyes adatok adatkezelő általi kezelésére (így különösen felvételére, tárolására, továbbítására) az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás célját, terjedelmét és időtartamát a 4. pont rendelkezései határozzák meg.
  2. A felhasználó a hozzájárulást a JobShop igénybevételével, így különösen a honlapon való regisztrációval, a profil adatlap, felmérések kitöltésével, a JobShop rendszerén keresztüli álláshirdetésre jelentkezéssel, valamint az aktív álláskeresői státusz beállításával adja meg.
  3. A 16. életévét be nem töltött felhasználó a hozzájárulást a törvényes képviselője beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adja meg, 14. életév alatt pedig a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A Szolgáltató a hozzájárulás jogszabályoknak való megfelelőségéből indul ki, azt előzetesen nem áll módjában ellenőrizni.
  4. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 1. Az adatkezelés célja, időtartama és a kezelt adatkör
 1. Regisztrációs és profil adatok
  1. A JobShop igénybevétele regisztrációhoz kötött. Regisztráció a Facebook Connect alkalmazás, Twitter fiók és LinkedIn útján is kezdeményezhető. A külső szolgáltatók útján kezdeményezett regisztráció, belépés esetén a felhasználó személyes adatainak kezelésére a külső szolgáltató adatkezelési tájékoztatója is irányadó.
  2. A regisztráció és a profil testre szabása során kezelt adatok:

email cím, keresztnév, vezetéknév, fénykép, telefon, cím (ország, irányítószám, város, közterület), álláskeresési státusz, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, iskolák és képzési helyek, tanulmányok (pl. iskola és képzési hely neve, típusa, szakterület, tanulmányi időtartam), jelenlegi és korábbi munkahelyekre és munkakörökre vonatkozó adatok, számítástechnikai ismeretek és egyéb készségek, munkavállalás preferált helye, a keresett pozícióval kapcsolatos igények és karrier célok (pl. alkalmazás típusa, fizetési igény, iparág, munkaadó jellege), diákverseny tapasztalatok és eredmények (pl. verseny neve, éve, helyezés), hobbi, érdeklődési kör, weboldal, blog cím, Facebook oldal link, bemutatkozás, önéletrajz és egyéb feltöltött dokumentumok

A felhasználói profil kitöltésének megkönnyítése érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a felhasználó külső szolgáltatók (pl. Facebook Inc., LinkedIn Corporation) részére megadott adatok importálásával töltse ki, szerkessze profilját a JobShop felületén. A külső szolgáltatók útján kezdeményezett adatátvételre a külső szolgáltató adatkezelési tájékoztatója (is) irányadó.

 1. A JobShop használata során kezelt további adatok:

A JobShop használata során lehetőség van különböző tesztek, kvízek kitöltésére, amely felmérések eredményének profilhoz társításáról, valamint külső szolgáltató (pl. Facebook Inc.) szolgáltatásán való megosztásáról (nyilvánosságra hozataláról) a felhasználó dönt.

Kényelmi funkcióként a Szolgáltató az egyes álláshirdetések lejárati ideje alatt a felhasználói fiókban tárolja, hogy az adott felhasználó a JobShop felületén keresztül mely álláshirdetésekre jelentkezett.

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért és aktualitásáért a felhasználó tartozik felelősséggel.
 2. Az adatkezelés célja a JobShop álláskeresési portál működtetése, amely magában foglalja az adatok alábbi célú felhasználását:

az álláskeresők nyilvántartása, azonosítása, személyre szabott kiszolgálása, az álláskeresés megkönnyítése, az álláskeresői profil testre szabásának elősegítése, rendszerüzenetek küldése, álláshirdetésre jelentkezés, az álláskeresők profilra szabott kiszolgálása, az álláskeresők adatainak munkaerőt kereső potenciális munkáltatók, munkaerő-közvetítők rendelkezésére bocsátása, statisztikák készítése.

 1. A regisztrációs és profil adatok kezelése a regisztráció kezdeményezésével kezdődik és az adatok törléséig, a regisztráció megszűnéséig tart. A regisztráció aktiválása hiányában a regisztrációs adatok 30 nap elteltével törlésre kerülnek.
 1. Partnerek adatokhoz való hozzáférése

Jelentkezés álláshirdetésre

 1. Amennyiben a felhasználó az álláshirdetésre a JobShop felületén keresztül jelentkezik, a Szolgáltató hozzáférhetővé teszi a felhasználó alábbi adatait a hirdetést feladó munkaerőt kereső partnere (munkáltató, munkaerő-közvetítő cég, szervezet, továbbiakban: Hirdető, Hirdetők) számára:

email cím, keresztnév, vezetéknév, fénykép, telefon, cím (ország, irányítószám, város, közterület), legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, iskolák és képzési helyek, tanulmányok (pl. iskola és képzési hely neve, típusa, szakterület, tanulmányi időtartam), jelenlegi és korábbi munkahelyekre és munkakörökre vonatkozó adatok, számítástechnikai ismeretek és egyéb készségek, munkavállalás preferált helye, a keresett pozícióval kapcsolatos igények és karrier célok (pl. alkalmazás típusa, fizetési igény, iparág, munkaadó jellege), diákverseny tapasztalatok és eredmények (pl. verseny neve, éve, helyezés), hobbi, érdeklődési kör, weboldal, blog cím, Facebook oldal link, bemutatkozás, önéletrajz és egyéb feltöltött dokumentumok, felmérési eredmények.

A jelentkezés során a felhasználó maga választhatja meg mely önéletrajza, motivációs levele, egyéb dokumentuma legyen hozzáférhető a Hirdető számára.

 1. A felhasználó az álláshirdetésre leadott jelentkezését és ezáltal a Hirdető adatokhoz való hozzáférését az egyes Hirdetőknél közvetlenül – az álláshirdetésben meghatározott elérhetőségen – vonhatja vissza. Amennyiben az álláshirdetés nem tartalmazza a Hirdető elérhetőségét, a Szolgáltató ügyfélszolgálati email címére (admin@jobshop.hu) küldött kérelem útján is jelezheti a felhasználó jelentkezése visszavonását, amely kérelmet a Szolgáltató továbbítja az adott Hirdető részére.
 2. A munkaerő-közvetítő cégek anonim hirdetéseire való jelentkezés azzal a kockázattal jár, hogy a felhasználó nem tudja előre, hogy személyes adatait kik ismerhetik meg, és jelentkezéséről adott esetben aktuális munkáltatója is értesülhet. Ezért az álláshirdetésre való jelentkezés során körültekintően szükséges eljárni, kétség esetén érdemes a munkaerő-közvetítő céget előzetesen megkeresni.

Aktív álláskeresők adatbázisához való hozzáférés

 1. Amennyiben a felhasználó státuszát aktív álláskeresőnek jelöli, felhasználói profiljának alábbi adatai nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek a Szolgáltató aktuálisan szerződött munkaerőt kereső partnerei (munkáltató, munkaerő-közvetítő cégek, szervezetek, továbbiakban: Partner, Partnerek) részére:

email cím, keresztnév, vezetéknév, fénykép, telefon, cím (ország, irányítószám, város, közterület), legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, iskolák és képzési helyek, tanulmányok (pl. iskola és képzési hely neve, típusa, szakterület, tanulmányi időtartam), jelenlegi és korábbi munkahelyekre és munkakörökre vonatkozó adatok, számítástechnikai ismeretek és egyéb készségek, munkavállalás preferált helye, a keresett pozícióval kapcsolatos igények és karrier célok (pl. alkalmazás típusa, fizetési igény, iparág, munkaadó jellege), diákverseny tapasztalatok és eredmények (pl. verseny neve, éve, helyezés), hobbi, érdeklődési kör, weboldal, blog cím, Facebook oldal link, bemutatkozás, önéletrajz és egyéb feltöltött dokumentumok, felmérési eredmények.

Több feltöltött önéletrajz, motivációs levél és egyéb dokumentum közül a felhasználó beállításán múlik melyik nyilvános a Partnerek részére.

 1. A Szolgáltató a http://test.jobshop.hu/profilom/cegek_kizarasa_aktivalas menüpontban elérhetően folyamatosan könnyen hozzáférhető módon tájékoztatja a felhasználókat az aktuálisan hozzáféréssel rendelkező Partnerek listájáról. A felhasználónak lehetősége van egyes cégek, szervezetek hozzáférését előre kizárni az adott cég cégjegyzékszámának megadásával vagy az aktuális ügyféllistából történő kizárással. Amennyiben a felhasználó szeretné elkerülni, hogy saját munkáltatója észlelje aktív álláskeresői státuszát, munkáltatóját feltétlenül tiltólistára érdemes tennie! A tiltólista aktualitásáért (pl. munkahelyváltás, munkáltató átalakulása, szétválása, beolvadása, kiválása, stb.) a felhasználó tartozik felelőséggel. Az inaktív státuszú felhasználók adataihoz harmadik személyek nem férnek hozzá.
 2. A felhasználó álláskeresői státuszát a felhasználói fiókban a Profilom menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Amennyiben a felhasználó 3 hónapig nem lép be a JobShop rendszerébe automatikusan inaktív álláskeresővé válik, ezt követően adatai nem lesznek hozzáférhetőek a Partnerek számára.
 3. A felhasználó által megadott adatok és feltöltött dokumentumok alapján – a Partner által meghatározott paraméterek mentén – a Szolgáltató előszűrést végezhet, amelynek eredményeként csak a felhasználók szűkebb körének felhasználói profil adatait teszi a Partner számára hozzáférhetővé. Egyes álláshirdetésekre való jelentkezés kizárólag szakmai kvíz, felmérés kitöltésével egyidejűleg lehetséges, amely esetben a jelentkező felhasználók felmérési eredményeken alapuló előszűrésére kerül sor.
 4. A Partnerek és Hirdetők a felhasználók személyes adatait munkaerő toborzása, kiválasztása, illetve közvetítése céljából, célzott állásajánlattal való megkeresés érdekében saját adatvédelmi rendelkezéseik mentén kezelik, amely feltételekről bővebb felvilágosítást a Partnerek illetve Hirdetők nyújt(hat)nak.
 1. Hírlevél
  1. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeresen elektronikus hírlevelet küldjön számára a regisztráció során megadott email címére – neve, email címe és a profilban beállított karrier célokra vonatkozó adatai felhasználásával – a legújabb álláshirdetésekről, valamint a Szolgáltató aktuális nyereményjátékairól, új szolgáltatásairól. A hírlevelek reklámot is tartalmazhatnak. Amennyiben a felhasználó profiljában beállította a karrier céljaira vonatkozó adatokat, kizárólag a beállítás(ok)nak megfelelő álláshirdetésekről kap (szűrt) hírlevelet.
  2. A hírlevél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra kattintva, a felhasználói fiókban a Profilom menüpont alatt és a Szolgáltató 1095 Budapest, Mester utca 28. B. ép. 7. em. 2. postai és support@jobshop.hu email címén bármikor le lehet iratkozni.
 2. Nyereményjáték
  1. A Szolgáltató által időközönként szervezett nyereményjátékban való részvétel érdekében a Szolgáltató kizárólag a felhasználók email címét és a nyertes nevét és címét tárolja a nyeremény kézbesítéséig, illetve a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mindenkor hatályos jogszabályok által előírt időtartamig.
 3. Cookie
  1. A JobShop honlapjára bejelentkezett felhasználó számítógépét a rendszer egy ún. „session cookie”-val azonosítja. A „session cookie” a belépést könnyíti, teszi kényelmesebbé és a bejelentkezett azonosítását szolgálja. A „session cookie” ideiglenes információs egység, amely törlésre kerül, amikor a felhasználó bezárja a böngésző programot, ennek hiányában pedig 3 óra elteltével. Amennyiben a felhasználó – kilépés nélkül – csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor a felhasználót bejelentkezett állapot fogadja 3 órán keresztül, tehát a „session cookie” segítségével a felhasználónak nem kell újra és újra belépnie.  Kizárólag saját biztonságos készüléken javasolt kilépés nélkül elhagyni a JobShop felületét, ellenkező esetben a felhasználó adataihoz illetéktelenek is hozzáférhetnek. A cookie a böngésző(k) megfelelő beállításával visszautasítható illetve törölhető, amely esetben azonban a felhasználó nem fogja tudni ezt a kényelmi funkciót használni.

 

 1. Felhasználói igények: az adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen, tájékoztatás kérése, jogérvényesítés
  1. A regisztrációs és profil adatok a felhasználói fiókban a Profilom menüpont alatt elérhető felületen bármikor módosíthatóak, törölhetőek.
  2. A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a Profilom menüpontban bármikor kezdeményezhető. A regisztráció (a felhasználói adatok) törlésére a felhasználó email címére küldött törlést aktiváló link lekattintásával kerül sor.
  3. A Szolgáltató törli a felhasználó személyes adatait akkor is, ha az adatok kezelése jogellenes, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte, vagy ha az Info tv. rendelkezési szerint az szükséges.
  4. Törlés helyett zárolja a Szolgáltató a felhasználó személyes adatait, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
  5. A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a support@jobshop.hu ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező törvényen alapuló adatkezelés esetét; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint valamely törvényben meghatározott egyéb esetben. Ha a Szolgáltató a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Info tv. rendelkezései alapján jár el.
  6. A felhasználó a support@jobshop.hu ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján kérhet tájékoztatást a Szolgáltatótól a Szolgáltató által rá vonatkozóan kezelt, személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a felhasználó kérésére 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást. A felhasználó profilja szerinti email címéről érkezett igényt a Szolgáltató az érintettől érkezett igénynek tekinti, más email címről érkezett igény esetén a Szolgáltató kérheti, hogy a kérelmet előterjesztő felhasználói minőségét megfelelően igazolja.
  7. A felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 

 1. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során, ennek érdekében a Szolgáltató 24 órás őrzéssel védett, dedikált webszerveren (AB PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság 1119 Budapest, Csurgói út 28 I/9. szám alatti székhelyén) tárolja a személyes adatokat, a regisztráció során megadott jelszavakat pedig visszafejthetetlen kódként tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas.

 

 1. Google Inc. mint külső szolgáltató tevékenysége

A Szolgáltató külső hirdetés-kiszolgáló és webanalitikai szolgáltatóként igénybe veszi a Google Inc. AdSense és Analytics szolgáltatásait. A Google Inc. tevékenysége során cookie-t és web beacont alkalmaz. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein kezeli. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlaplátogatók által végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végzett tevékenységekkel és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik személyek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat is elhelyezhet a látogatók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználó magatartásán, érdeklődési körén alapuló reklámot tehet elérhetővé a látogató számára más honlapokon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb honlapokon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” oldalán a Google Inc. adatkezeléséről és a Google által alkalmazott cookie-k letiltásáról további információk érhetőek el.

 

 1. Adatvédelmi rendelkezések módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, jogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával (ráutaló magatartással) válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben.

 

2012. augusztus 21.


 

Álláskeresés
munkakeresőknek blog